Umowa o sesję TFP

Ponieważ wykonuję zdjęcia w ramach sesji TFP (czyli pozowanie i fotografowanie za darmo), chętne do takiej współpracy modelki proszę o przeczytanie poniższej treści umowy oraz wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

Umowa o wykonanie i wykorzystanie fotografii dla modelki na zasadach TFP.

Wypełnienie formularza i wysłanie go, jest jednoznaczne z podpisaniem umowy o wykonanie zdjęć na zasadach TFP.
Po wypełnieniu formularza proszę o przesłanie kilku swoich zdjęć na mój adres e-mail.

Przy wybieraniu daty sesji proszę pamiętać, że dni które mogę w dowolnej porze przeznaczyć na takie zdjęcia to: ŚRODA, SOBOTA, NIEDZIELA (w te dni mam czas do dyspozycji na cały dzień). Pozostałe dni tygodnia tylko po 18.00. Zawarta pomiędzy:

FOTOGRAFEM

Wojciechem Hintzke, zam. Rumia, ul. Równa 10/1, tel.: 502 178 344, wojtek@serwusik.pl

A MODELKĄ

Zgłoszenie modelki na sesję

 

Weryfikacja

§1

1. Fotograf zobowiązuje się wykonać utwór fotograficzny (sesję fotograficzną), na który składają się fotografie Modelki.

2. Modelka zobowiązuje się pozować w miejscu ustalonym z Fotografem do zdjęć w zakresie pozowania wcześniej ustalonym oraz uczestniczyć własnym staraniem w wykonaniu sesji, który uzyskany będzie w trakcie sesji fotograficznej.

§2

1. Modelka zobowiązuje się pozować do zdjęć bezpłatnie, oraz pokryć koszty związane ze swoim dojazdem na miejsce wykonania sesji, kosmetykami, makijażem, fryzurą i ubiorem we własnym zakresie.

2. Modelka wyraża wieczystą i nieodwołalną zgodę na wykorzystanie fotografii, na których znajduje się wizerunek Modelki, a które stanowią przedmiot tej umowy, przez Fotografa, jak to określa §6 niniejszej umowy. Na publikację zdjęć modelki z zakresu akt, nagość zakryta, toples, buduar jest wymagana zgoda modelki, może być wyrażona w formie korespondencji e-mailowej. Zgoda ta jest wyrażona domyślnie, chyba że Modelka wyraźnie wyrazi zastrzeżenie drogą mailową lub sms-ową do konkretnych zdjęć.

3. Modelka oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, oraz że posiada wszelkie prawa do złożenia deklaracji opisanej w §2 pkt 2 niniejszej umowy.

4. Przez fotografie rozumie się także retusz i modyfikacje graficzne, których dokona Fotograf na wykonanych zdjęciach. Modelka wyraża także zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia może być dowolnie modyfikowana.

§3

1. Fotograf zobowiązuje się do wykonania serii zdjęć oraz poniesienia kosztów materiałów eksploatacyjnych.

2. Minimalna ilość wykonanych przez Fotografa i przekazanych Modelce zdjęć w formie elektronicznej w formacie JPG to 20 szt, przekazanie pierwszych zdjęć musi nastąpić w terminie do 7 dni od zakończenia sesji.

3. Fotograf zobowiązuje się przekazać zdjęcia Modelce w postaci: 1 sztuki płyty CD/DVD, lub wysłania spakowanej zawartości zdjęć do pobrania na serwer internetowy lub przesyłki e-mail na adres poczty internetowej podany w formularzu zgłoszenia.

§4

1. Data, miejsce, rodzaj wykonywanych zdjęć oraz obecność osób trzecich w trakcie sesji fotograficznych zostaną ustalone przed rozpoczęciem sesji.

§5

1. Modelka ma prawo korzystać ze zdjęć pochodzących z sesji, których dotyczy ta umowa w celach budowy własnego portfolio oraz celach komercyjnych - pod warunkiem zamieszczania informacji o Autorze utworu fotograficznego (Fotografie).

2. Wykorzystując zdjęcia modelka zobowiązuje się do wykorzystywania zdjęć sygnowanych przez Fotografa znakiem wodnym lub podpisem, który w sposób jednoznaczny wskazuje na autora zdjęcia.

§6

1. Fotograf jak i modelka ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wszystkie wykonane zdjęcia i rozpowszechniać wizerunek Modelki w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, wernisażach i wystawach zbiorowych, konkursach oraz w celach promocyjno-reklamowych w dowolnym czasie i miejscu na terytorium całego świata. Niniejszy punkt umowy nie wyklucza prezentacji zdjęć w mediach drukowanych.

2. Fotograf jak i modelka ma prawo nieodpłatnie przekazywać zdjęcia, współpracującym przy sesjach osobom trzecim, które przekazane przez Fotografa zdjęcia wykorzystają wyłącznie do prezentacji własnej twórczości na stronach internetowych, takim jak: fryzjer, wizażysta, stylista, itp. dbając przy tym o dobre imię Modelki.

§7

1. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć.

2. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez Modelkę lub osoby trzecie.

3. Dozwolona jest zmiana rozmiaru zdjęcia z zachowaniem oryginalnych proporcji oraz stopień kompresji przez Modelkę lub osoby trzecie.

4. Zakres obróbek i przeróbek zdjęcia nie może naruszać dóbr osobistych modelki ani jej dobrego wizerunku (w domyśle np. poprzez niektóre podmiany tła, otoczenia, fotomontaże) bez zgody modelki.

§8

1. Wszelkie prawa autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego opisanego w §1 nabywa Fotograf i Modelka.

§9

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, bez możliwości jej jednostronnego zerwania i ma zastosowanie do wszystkich sesji z udziałem Fotografa i Modelki. 2. Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

§10

1. Wszelkie zmiany postanowień tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu i zgodnej woli stron.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§11

1. Umowę w wersji papierowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zostanie ona przekazana i podpisana przed sesją.